ÁSZF és GDPR (borostyanworkshop):

Általános szerződési és vásárlási feltételek (ÁSZF)
Üzemeltető:
Kellerné Magyar Erika
Adószám: 69647400-1-42
Vállalkozói nyilvántartási szám: 53485236
Az engedély kibocsátója: Budapest Főváros XVII. kerület Polgármesteri Hivatal
Bankszámlaszám: OTP 11773171-00301466
Számlázási és levelezési cím: 1173 Budapest, Pesti út 128. 2/7 (a címen nem található üzlet)
Ügyfélszolgálat: borostyan.workshop@gmail.com


A szerződés:
A https://www.meska.hu/UserProfil/index/449205 Meska boltban történő vásárlással a Vásárló és a Borostyán Workshop Meska bolt tulajdonosa Kellerné Magyar Erika (mint Eladó) között szerződés jön létre. (ld. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet)
A szerződés nyelve magyar.
Áraink bruttó árak és Forintban (HUF) értendők.
Regisztrációjával a Vásárló automatikusan elfogadja az Általános szerződési és vásárlási feltételek-et.
A megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.
Az Eladó a Borostyán Workshop Meska bolt összes tartalmára vonatkozóan minden jogot fenntart, így ezen tartalmak bármilyen részletének a letöltése, módosítása illetve terjesztése az Eladó hozzájárulása nélkül tilos.
Az Eladó nem vállal felelősséget a weboldal használata (linkek, reklámok is) közben történő károkozás illetve internetes károkozók miatt. Nem terheli felelősség az Eladót az internetes hálózattal kapcsolatos hibákért, működési zavarokért. Például, ha hibás ár kerül a Terméklapra, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat a vásárlási szándékától.
Az Eladó nem vállal felelősséget a nem az Eladó által feltett tartalmakért, melyeket jogosult, de nem köteles ellenőrizni, illetve jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket jogosult, de nem köteles keresni.

A rendelés menete:
Rendelni előzetes regisztráció után lehetséges. A regisztrációhoz meg kell adnia egy érvényes email címet és a valós személyes adatokat. Személyes adatait az Eladó bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja ki (ld. Adatvédelem).

A Vásárló kötelezettségei:
A Vásárló regisztrációjával elfogadja az ÁSZF-ben leírt, a vásárlás menetére vonatkozó tájékoztatást és szabályokat. A vásárlás közben választott fizetési módra, illetve teljesítés határidejére való tekintettel jár el. Minden olyan esetben, mikor eltérést, hibát észlel rendelésével vagy visszaigazolásával kapcsolatban a lehető legrövidebb időn belül lépjen velünk kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkon keresztül.
A Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.
A Vásárló felelősséggel tartozik a Borostyán Workshop Meska bolt használata során törvénytisztelő magatartást tanúsítani a jogszabályokkal illetve harmadik személlyel kapcsolatban.

Elállási/Felmondási tájékoztató
Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy emailben) az alábbi címre: Kellerné Magyar Erika 1173 Budapest, Pesti út 128 2/7. illetve borostyan.workshop@gmail.com. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy tehet saját nyilatkozatot is.
A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is.
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
1. Kellékszavatosság
A Vásárló hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Vásárló, választása szerint, az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Borostyán Workshop nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló, választása szerint, az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. Jótállás
A jótállás tartalma
Akár kötelező, akár szerződéses jótállásról legyen szó, a szerződés hibátlan teljesítéséért a jótálló felel, és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (Ptk. 6:171. §).
A jótállás alapján érvényesíthető jogok a kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet – de kedvezőbb feltételekkel – érvényesíteni.
A jótállási idő a tényleges teljesítéssel kezdődik, tartamát az ún. kötelező jótállás esetében az azt rendelő jogszabály megállapodása határozza meg.
A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy a jótállási idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik.
Mindezek alapján a jótállás időtartama független a szavatossági jogok érvényesíthetőségére irányadó határidőktől, és azokhoz képest akár rövidebb, de hosszabb is lehet.
Látni kell azonban, hogy a gyakorlatban a teljesítéstől (vásárlástól) számítottan „párhuzamosan” telik a szavatossági és jótállási határidő, azok sokszor átfedésben vannak. Ha egy termékre egy év kötelező jótállás jár, két év jogvesztő határidőn belül érvényesíthetőek a szavatossági jogok.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Panaszkezelés, vitarendezés:
Panaszaival az alábbi elérhetőségeinkhez fordulhat:
Kellerné Magyar Erika
Levélben: 1173 Budapest, Pesti út 128. 2/7
E-mail: borostyan.workshop@gmail.com
A Vásárló panaszával, észrevételével az alábbi szervekhez fordulhat:
• 17. Kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője: Dr. Rúzsa Ágnes jegyző: +36 1 253 3320
• Területileg illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: +36 30 940 7039
• Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: +36 1 747 5100

Vitás kérdésekben alternatív vitarendezési fórum igénybevételére az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot ajánljuk:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU


Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat -GDPR
Az adatvédelmi szabályaink illetve annak gyakorlati alkalmazása a Magyar Köztársaság illetve az Európai Unió ide vonatkozó rendeleteivel [ld. 2011. évi CXII. tv. (Infotv.), Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete] összhangban vannak.
Kellerné Magyar Erika egyéni vállalkozó nem tart Adatvédelmi Tisztviselőt és nem vezet nyilvántartást a személyes adatokkal kapcsolatban és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó törvényeket betartja.
A regisztráció során személyes adatainak megadásával a Vásárló hozzájárul, hogy az adatait kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. Adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére ki nem adjuk. Az adatkezelés jogalapja 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
A vásárló a regisztrációjával elfogadja és magára érvényesnek tekinti az ÁSZF-et és az Adatkezelési és adatvédelmi szabályainkat.
Ezen adatok alá tartozik
• számlázási név
• számlázási cím
• telefonszám(ok)
• email cím
• szállítási név
• szállítási cím
• egyes esetekben adószám, cégnév
Az adatok felhasználása:
A megrendelések és számlázások kezeléséhez szükséges adatok a regisztrációnál a Vásárló által megadott számlázási és szállítási név és cím, emailcím és telefonszám, cég esetén ezen kívül az adószám. Ezen adatokat csak az Eladó, az Eladó számviteli megbízottja, a rendszergazda és a szállítmányozó cég munkatársa(i) láthatja.
Ezeket az adatokat az Eladón kívül más nem tárolhatja, használhatja fel és harmadik félnek nem adhatja ki.
Mely esetekben vesszük fel a kapcsolatot a vásárlóval?
• a megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerülő problémák (mennyiségi, minőségi eltérések, stb)
• postázással kapcsolatos információk
• téves vagy hiányos adatmegadás
Adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri írásban azok törlését a nyilvántartásból. Regisztrációjának törlését önmaga is megteheti a Saját fiókjában.
Az eladó a rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat a fentiekben megjelöltektől eltérően nem használhatja fel. Adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve, ha erre törvény kötelezi, illetve a Vásárló erre felhatalmazását adja.
Az adatkezelésünkkel kapcsolatos kérdéseivel keresse az Ügyfélszolgálatunkat:
borostyan.workshop@gmail.com

Személyes adatnak minősül:
név, cím, telefonszám, email cím, IP cím, cookie azonosítók