Adatkezelési nyilatkozat (GyetvaiDesign):

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(hatályos: 2019. november 20. napjától)

BEVEZETŐ

Kiemelten fontos számunkra, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes és hatályban lévő
adatvédelmi szabályozást és a törvényeket, így az alábbiakban bemutatjuk
a www.gyetvaidesign.hu/ www.gyetvaieva.hu/ www.szallashelyfejlesztes.hu / www.meska.hu weboldalakon,
úgyis, mint Gyetai Éva E.V. adatvédelemre vonatkozó folyamatait és azt, hogy hogyan
kerülünk kapcsolatba a személyes adatokkal és azokat milyen célból, milyen jogalappal
kezeljük.

Mik azok a személyes adatok? A személyes adat az érintettre vonatkozó információ, tehát
bármely információ alapján azonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozó
információ, pl. név, lakcím, azonosító szám, telefonszám, helymeghatározó adat stb. Az ilyen
személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, az adatkezelés az adatokon végzett bármely művelet,
pl. azok felvétele, rögzítése, tárolása, felhasználása. Az Érintett az a természetes személy, akire
vonatkoznak a személyes adatok. (pl. a honlap látogatója, a honlapra regisztráló személy, az
érdeklődő, szerződéses partner, a termék/szolgáltatás megrendelő, vagy akár az ajánlatot kérő
személy vagy pl. közösségi felületen hozzászóló érdeklődő )

ALAPVELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN
Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés);
e) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges; vagy
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy
nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához
vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az
érintett személyes adatai kezelhetőek.
A személyes adatot csak jogszerűen és tisztességesen, az Érintett számára átlátható módon lehet
végezni. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak,
továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az
Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul vagy kötelező. Az Érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával
és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét,
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.
Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor
továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor
adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben
előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint
feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGTállamokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli
adattovábbításra kerülne sor.
Mivel foglalkozunk?
Fő profilunk a lakberendezés, lakberendezési szolgáltatás. Célunk, hogy a weboldalaink és blogunk látogatói inspirálódjanak, ötleteket merítsenek leginkább a lakberendezés
területén. A Gyetvai Design - amely Facebookon, Instagramon és Youtube-on is elérhető fórum - keretében
lakberendezési ötletekkel, kreatív tanácsadással, workshopokkal, tanfolyamokkal és
egyedi termékek készítésével is foglalkozunk és inspiráló alkotókkal készítünk interjúkat.
A weboldalunkon és Meska oldalunkon lehetőség van egyedi termékek, szolgáltatások vásárlására is.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Neve: Gyetvai Éva
Képviselő neve: Gyetvai Éva e.v.
Cégazonosító: 69841790-1-33,
Székhely: 2440 Százhalombatta, Jurisich Miklós utca 1.
Adatkezelő e-mail címe: eva@gyetvaidesign.hu

Adatkezelő honlapjának címe:
www.gyetvaidesign.hu, www.gyetvaieva.hu, www.szallashelyfejlesztes.hu, www.meska.hu/GyetvaiDesign shop
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására.
Az esetleges változásokról kellő időben, a változás hatályba lépését megelőző legalább 8
(nyolc) nappal a honlapján külön közleményben értesíti a látogatókat/vevőket és a leendő
szerződéses partnereit, mint az adatkezelés Érintettjeit.
2. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely adatvédelmi tisztviselő alkalmazását indokolttá
tenné.
3. HOGYAN KERÜLÜNK KAPCSOLATBA AZOKKAL A SZEMÉLYES
ADATOKKAL, AMELYEKET KEZELÜNK?
• Kapcsolatfelvétel során:
Milyen adatokat kérünk, miért és mi alapján?
A kapcsolatfelvétel a weboldal "Kapcsolat" menüpontjában érhető el. A kapcsolatfelvétel
önkéntesen a látogató által, általában e-mailes kapcsolatfelvétel útján indul, melynek során
megismerjük az érdeklődő nevét, e-mailcímét és telefonszámát.
A kapcsolatfelvétellel biztosítjuk az érdeklődő látogatóknak, hogy közvetlenül fel tudják venni
kapcsolatot cégünkkel. A név, az e-mailcím és a telefonszám megadását kérjük, a későbbi
kapcsolattartás, árajánlat adás vagy későbbi együttműködés céljából, melyeket a látogató
hozzájárulásával kezelünk.
Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Az üzenete a saját postafiókunkba kerül. Abban az esetben, ha nem jön létre üzleti kapcsolat
közöttünk, levelét töröljük. Rendszeresen, de legalább 6 (hat) havonta postafiókunkat
takarítjuk.
Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?
Hozzájárulását visszavonhatja az eva@gyetvaidesign.hu e-mail címre küldött üzenetével,
ebben az esetben egy munkanapon belül töröljük az üzenetét, amelyről másolatot nem tartunk
meg és nem kerül át a neve egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza.
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek
minősül.
3.2 Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet
Ha kapcsolatfelvételi célból közvetlenül az eva@gyetvaidesign.hu címre küld üzenetet, az
adatait így kezeljük:
Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
Nyilvános elektronikus levelezési címünkre közvetlenül is küldhet üzenetet, az így küldött
üzenetnél megismerjük a nevét, az e-mail címét és minden további személyes adatát, amelyet
az üzenetben elhelyez (pl. foglalkozás, telefonszám, fényképe az aláírásánál). A hozzájárulása
alapján kezeljük ezeket az adatokat, azért, hogy írásban vagy telefonon beszélgetést
folytassunk.
Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Ha nem jön létre üzleti kapcsolat, az ajánlatunkat nem fogadja el, a levelét töröljük a rendszeres
karbantartási munkálatok során, de legalább hat havonta.
Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?
Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenet küldésével, amelyet az eva@gyetvaidesign.hu -mail
címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk az üzenetet, amelyről
másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neve egy másik listára, amely a törölt üzeneteket
tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.
Mi történik, ha elfogadja ajánlatunkat?
Amennyiben ajánlatunkat elfogadja és létrejön közöttünk az üzleti kapcsolat, az eredeti Ön által
küldött üzenetet megtartjuk és a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes
adatait.
3.3 Kapcsolatfelvétel nyilvános telefonszám útján
Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
A honlapunkra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a telefonszámát.
Valószínűleg a nevét is megismerjük. A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat,
abból a célból, hogy visszahívhassuk, a további kapcsolattartást megkönnyítsük.
Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem
mentünk el készülékünkre.
Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?
Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az eva@gyetvaidesign.hu e-mail címre
várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk a készülék híváslistájából a
számot, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a telefonszáma egy másik listára,
amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulása visszavonását megelőző
adatkezelésünk jogszerűnek számít.
Mi történik, ha kapcsolatban maradunk?
Abban az esetben, ha tartós üzleti kapcsolat alakul ki közöttünk, a telefonszámot elmentjük a
telefonunkra, laptopunk listájára a munkakapcsolat közvetlen fenntartása érdekében. A
továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adatait.
3.4 Számlázási kötelezettségünk teljesítése
Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
Számláinkat papír alapon és elektronikus úton állítjuk ki a szamlazz.hu programmal. A
kiállításhoz a következő adatokat kérjük el: számlázi név, számlázási cím, e-mail cím (az
elektronikus számla megküldésének biztosítására).
Ha átutalással egyenlíti ki a számlánkat, a bankszámlakivonat tartalmazza az utalást indító fél
nevét és bankszámlaszámát.
Jogi kötelezettségünk a számlázás, ezért ezekre az adatokra feltétlenül szükségünk van a
számviteli szabályok alapján.
Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A tárolás időtartamát jogszabály írja elő, eszerint a kiállítás éve + 8 év a megőrzés időtartama.
Mi történik, ha nem adja meg a kért adatokat vagy hiányos adatokat szolgáltat?
Nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást
nyújtanunk, jogi kötelezettségünket nem tudjuk teljesíteni, így az üzleti kapcsolatunk nem
tartható fenn tovább.
3.5 Szolgáltatásaink teljesítése, szerződéskötés
Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
Szolgáltatásaink nyújtása során mindenképpen kapcsolatba kerülünk a következő személyes
adatokkal: név, cím, e-mailcím, telefonszám, ügyfél nyilvántartási száma (ha egyéni
vállalkozó), székhely cím, kapcsolattartó neve.
Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap alapján kezeljük, szerződéskötés céljából és az
adatkezelés célja az ügyfelünk, vagyis Megbízónk által adott megbízás teljesítése.
Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A tárolás időtartama függ a közöttünk fennálló szerződés tartalmától. A szerződés
megszűnésétől számított öt évig kötelesek vagyunk megőrizni az adatokat.
Mi történik, ha nem adja meg a kért adatokat?
Szolgáltatásaink természetéből fakad, hogy tudnunk kell, kivel kötünk szerződést akár szóban,
akár írásban. Ha nem ismerjük a kért adatokat, a szerződéskötés elmarad és töröljük minden
adatát a rendszereinkből.
Tanfolyamok, workshopok szervezése
Tanfolyamokat, workshopokat szervezünk annak érdekében, hogy a tudásunkat átadhassuk,
amelyekre két platformon keresztül lehet jelentkezni. (Facebook/weboldalunk). A jelentkezés
az érdeklődő önkéntes hozzájárulásán alapul azzal, hogy meg kell adnia nevét, e-mailcímét
azért, hogy visszaigazolást küldhessünk részére a tanfolyam/workshop pontos idejéről és a
szükséges inforációkról. A számla kiállítása érdekében meg kell adnia a nevét, címét, amelyre
a számla kiállításra kerül. Elektronikus számla esetében az e-mailcímét is. A számlázásra a 3.
4 pontban foglaltak szerint kerül sor és a számlát a kiállítástól számított +8 évig őrizzük meg.
3.6 Üzleti és szakmai partnereink adatainak kezelése
Munkánkat szoros együttműködésben végezzük hasonló területen dolgozó szakemberekkel,
partnerekkel, kisvállalkozókkal, szakmai konzultációt folytatunk a napi munkafolyamatok
biztosításához olyan személyekkel, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot, vagy
valaha szerződéses kapcsolatban álltunk.
Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
Partnereink nevét, címét, telefonszámát, e-mail és a kapcsolattartó címét kezeljük jogos érdek
alapján. A mindennapi munka életszerű kivitelezése a célunk az adatkezeléssel.
Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Hosszú távú, de időszakos üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy tiltakozásig, törlési kérelemig.
3.7 Technikai adatok
A technikai adatokba beletartozik az IP cím, a bejelentkezési információ, böngészőadatok és az
oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma
és időpontja és a készülék adatai, amivel az oldalt megtekintette. Az adatok forrása az analitikai
szoftverünk. (GoogleAnalytics). Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy a felhasználók
szokásait kielemezzük az oldalon és megőrizzük az oldalunk biztonságos működését. Az adatok
feldolgozásának jogalapja a látogató érdeklődése a tevékenységünk irányába, ami lehetővé
teszi, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk az adatokat és az üzlet
növelésére felhasználjuk.
3.8 Adattovábbítás
Előfordul, hogy szerződéses partnereink megbízásából adatokat továbbítunk, adatokat
dolgozunk fel. Az adattovábbítás feltételeit minden esetben betartjuk, szerződéses kapcsolatban
állunk megbízóinkkal, amely szerződésben az adattovábbítási feltételek rögzítve vannak. Az
adatok kezelésének célját, időtartamát, a továbbítás címzettjei az érintettek jogait vagy az
adatok kezelésének egyéb feltételeit kezelésének lehetséges célját is figyelembe vesszük.
3.9 Jogos érdek
Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így
tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével nem sértjük partnereink
magánszféráját. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a
tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre. Ha valaki nem szeretné a partnereink közül,
hogy felhívjuk, írjunk neki, szakmai vagy üzleti kérdésben, töröljük az adatokat. Jellemzően
olyan adatokat kezelünk jogos érdek alapján, amelyet partnereink bocsátottak a
rendelkezésünkre korábbi együttműködésünk vagy találkozásunk során.
· Webáruházi adatkezelések
Az Adatkezelő a www.gyetvaidesign.hu, www.szallashelyfejlesztes.hu, www.gyetvaieva.hu, www.meska.hu/GyetvaiDesign
weboldalon a Menüpontból elérhető webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a
vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a
vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás,
a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás céljából kezeli a személyes adatokat.
Milyen adatokat kezelünk? Az Érintett nevét, lakcímét, szállítási címét, számlázási címét, email címét, telefonszámát, az egyes vásárlások adatait (dátum, vásárolt termék, értéke), az
esetleges dikrektmarketing célú megkereséshez adott önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a vásárlások adatai tekintetében a Számviteli törvény alapján 8
(nyolc) év
- a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől vagy vásárlástól számított négy év,
- a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a K&H Bank
(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) kezeli.
Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosító, a tranzakció összege, dátum,
időpont a Bank felé továbbításra kerül Az Infotv. 6.§ (6) bek, alapján, az adattovábbítás
jogalapja továbbá az érintett önkéntes hozzájárulása.
A termék házhozszállítása esetén a GLS Futárszolgálatnak továbbítjuk a név, lakcím, szállítási
cím, számlázási cím, e-mailcímet és a telefonszámot. Az adattovábbítás jogalapja az érintett
hozzájárulása.
5. KIK ISMERHETIK MEG AZ ÁLTALUNK KEZELT SZEMÉLYES ADATOKAT?
5.1 Tárhelyszolgáltatás
A tárhelyszolgáltatónk a Webnode (Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc kapcsolat:
support@webnode.hu, illetve a Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (1158
Budapest Késmárk utca 7/B 2. em. 206. Adószám: 25859502-2-42, HU25859502).
A tárhelyszolgáltató hozzáfér a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszeréhez. Elsődleges
feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében a
segítségnyújtás. A tárhelykezelés kettős azonosítással védett. A webnode adatkezelési
szabályzata itt érhető el: https://www.webnode.hu/privacy-policy/, a Sybell adatkezelési
szabályzata pedig itt: https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/.
5.2 Könyvelés
A könyvelővel jogviszonyban állunk, vele adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. A szerződés
részletesen kitér az adatkezelésre és adatfeldolgozásra.
5.3 Futárszolgálat
A Webáruházban megrendelt termékeket a GLS Futárszolgálat szállítja házhoz a célzottabb és
kényelmesebb kiszolgálás érdekében.
Külsős szolgáltatók esetén a szolgáltatókkal adatfeldolgozói szerződést kötöttünk.
6. AZ ÉRTINTETTEK JOGAI
Az adatkezelés teljes időtartama alatt a következő jogosultságok illetik meg azokat, akiknek
személyes adatait kezeljük.
• már az adatkezelést megelőzően tájékozódhat a látogató vagy jövőbeni partnerünk az
adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról ("előzetes tájékozódáshoz való
jog")
• joga van ahhoz, hogy hozzáférjen az adatkezelő által tárolt személyes adatokhoz és
azokat megismerhesse, ellenőrizze. A hozzáférést az Adatkezelő e-mailcímén kérheti
írásban. Az Adatkezelő az Érintetteket elektronikus úton (e-mailen) tájékoztatja: a
kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és idejéről, továbbá, hogy az
adatokat továbbította-e és azok mely személyek részére kerültek továbbításra.
Amennyiben másolatot kér az Érintett azt az Adatkezelő adminisztratív költségként
számíthatja fel (kivéve az első másolat kiadása).
• joga van az Érintettnek, hogy az adatai helyesbítését vagy adatai kiegészítését
• joga van a törlést kérni (kivéve, ha az adatkezelés szükséges jogi kötelezettség
teljesítéséhez, pl. számla kiállítása esetén), az adatkezelést korlátozni, tiltakozni a
személyes adatok kezelése ellen
• joga van arra, hogy kérésre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
(kérelemre e-mailben) ha az adat kezelése jogellenes, hiányos vagy téves, megszűnt az
adatkezelés célja vagy lejárt a tárolási határidő vagy azt a bíróság, hatóság elrendelte) a
rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő minden címzettet köteles fentiekről
tájékoztatni, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölték.
• joga van a saját adatit megszerezni, amely adatokat a jelen tájékoztató alapján megadott.
Csak az érintett által átadott adatokra vonatkozik ez a jogosultság pl. statisztikai
adatokra nincs lehetőség.
• Az Érintett az Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adataival kapcsolatban
jogosult az adatait: (i) tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapni; (ii) jogosult más adatkezelőhöz továbbítani; (iii) kérheti az adatok közvetlen
továbbítását a másik adatkezelőhöz - ha ez technikailag megvalósítható.
• tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a személyes adatai közvetlen
üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha tiltakozik, az
Adatkezelő köteles törölni a rendszerében az Érintett írásbeli (e-mail) kérelmére az
adatokat.. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
ingyenesen, írásban tájékoztatja az Érintettet az intézkedéséről és ismerteti az indokokat
és a jogorvoslati lehetőségeket, vagyis, hogy kihez fordulhat. Ha a tiltakozás
megalapozott, az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat.
• ha előfordul adatvédelmi incidens (adatok sérülnek, elvesznek vagy jogosulatlanul
kerülnek harmadik félhez) az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatni az Érintettet.
• az Érintett, ha úgy érzi, hogy az adatai kezelése nem jogszerű, panaszt tehet a felügyeleti
hatóságnál, a felügyeleti hatóság döntésével szemben vagy ha a felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott
panaszával kapcsolatba, bírósághoz fordulhat.
7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK, PANASZ BENYÚJTÁSA
Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az eva@gyetvaidesign.hu e-mail címen,
vagy az Adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában jelentheti be. Ha úgy
gondolja, hogy szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, segítünk Önnek. Ide várjuk
üzenetét: eva@gyetvaidesign.hu (rendszerhiba esetén gyetvai_eva@gmail.hu). Az érintett a
személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság - az Adatkezelő székhelye szerint
illetékes törvényszék (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy (választása szerint) a lakóhelye
vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék - előtt érvényesítheti, valamint
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36 1/391-
1400; e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) panasszal fordulhat.
Amennyiben az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az Érintettet
azonosítani tudja, az Érintett kérelme egyértelműen megalapoztatlan vagy túlzó, az Adatkezelő
a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.
Ha az Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
kapcsolatban, az Érintett személyazonosságának igazolásához szükséges információk nyújtását
kérheti.
8. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Biztonsági rendszerünk kialakítása figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az
adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Tájékoztatónk 2019. november 20. napján lép hatályba és amint olyan új iránymutatások,
állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell,
felülvizsgáljuk a tartalmát, módosítjuk. Amennyiben változik a tevékenységi körünk
felülvizsgáljuk a jelen tájékoztatót és frissítjük.
10. PONTOS JOGALAPOK
A 3. pontban felsorolt tevékenységeink jogalapja pontosan:
• Kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés a honlapunkra kihelyezett űrlapon keresztül
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával
összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
• Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával
összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
• Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámunk tárcsázásával
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával
összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
• Számlázási kötelezettségünk teljesítése
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján
adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2)
bek. a bizonylatok megőrzésének határidejét részletezi, az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja a számla kötelező elemeit részletezi.
• Szolgáltatásaink teljesítése - szerződéskötés
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) ÉS a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:58. § (A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó
jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a
szolgáltatás követelésére.)
• Webáruházi adatkezelés - termékrendelés
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv.
tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
• Üzleti és szakmai partnereink adatainak kezelése
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontjával
összhangban adatkezelésünk jogalapja a jogos érdek.
• Facebook üzleti oldalt
működtetünk https://www.facebook.com/alkotohaz.hu/ NÉVEN
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával
összhangban adatkezelésünk jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása.
A jelen tájékoztató elkészítését az alábbi jogforrások segítették:
• Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50);
(55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk és
https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
• A 29-es munkacsoport állásfoglalása az adatkezelési tevékenységekre vonatkozó
nyilvántartási kötelezettségtől való eltérésre https://www.naih.hu/files/WP29-
nyilvantartasi_kot_elteres-2018-05-31.pdf
• a NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.)
alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf
• a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN
WP259 rev.01 - utolsó módosítás: 2018.04.10.)
https://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf
• 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260
rev.01 - utolsó módosítás: 2018.04.11.)
https://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf